اولین نمایشگاه آثار هنری خورشید از نقاشی های فریدالدین ملایی

دومین نمایشگاه آثار هنری خورشید از اسکیس های معماری آرش منادی

سومین نمایشگاه آثار هنری خورشید از تصویرسازی های حسن موسوی

چهارمین نمایشگاه آثار هنری خورشید با نگارگری های اسدلله فقیهی

پنجمین نمایشگاه گروهی خط و نقاشی عاشورا

ششمین نمایشگاه آثار هنری خورشید با موضوع بهار

هفتمین نمایشگاه آثار خوشنویسی میثم سلطانی

هشتمین نمایشگاه آثار خط نقاشی هادی معزی

نهمین نمایشگاه آثار خوشنویسی مجید جوان

دهمین نمایشگاه آثار خوشنویسی هادی پناهی