( به کجا خواهیم رسید ؟)

خیریه خورشید حامی بی دریغ بیماران مبتلا به سرطان و خانواده هایشان می باشد ، تا در سایه این حمایت امکان توانمندسازی و بازگشت موثر به زندگی برای آنان فراهم شود . این مهم از طریق گسترش برنامه های حمایتی شامل سر شاخه های درمانی ، روانشناختی ، معنوی ، بهداشت و سلامت تغذیه و ایجاد فضایی برای آرامش بیمار و خانواده امکان پذیر خواهد بود .

هم چنین خورشید با هدف پیشگیری و تشخیص به موقع سرطان ، در جهت بالا بردن آگاهی عمومی فعالیت آموزشی خود را آغاز نموده و امیدوار است که با کمک سایر نهادها در کنترل و پیشگیری بیماری سرطان موثر باشد .

جلب اعتماد و مشارکت عمومی با تکیه بر اصل شفافیت و صداقت برای حمایت همه جانبه از بیماران مبتلا به سرطان های و توجه به پیشگیری و تشخیص به موقع چشم انداز موسسه خیریه خورشید است .