min4

معرفی خدمات

بیماران مبتلا به سرطان های تحت پوشش خیریه خورشید پس از مراجعه به دفتر خیریه خورشید و طی مراحل تشکیل پرونده ، در زمینه دارو و انجام خدمات درمانی طبق ضوابط موسسه در مراکز طرف قرارداد با خیریه خورشید تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

در حال حاضر بیماران مبتلا به سرطان های (پستان، روده، ریه، رحم و تخمدان، تومور بدخیم مغز) تحت پوشش خیریه خورشید قرار می گیرند.

سایر خدمات مربوط به این بخش