روانشناختی

درد بخش جدایی ناپذیر و منطقی زندگی انسانهاست .

روش مطلوب این است که بخواهیم در برابر دردهای زندگی با پذیرش ، تسلیم و ایستادگی روبرو شویم.

بیماری سرطان هم می تواند رنج زندگی باشد و باعث زجر گردد و یا می تواند درد زندگی باشد و باعث رشد و تعالی شود و انسان را ترغیب کند بیش از پیش در مسیر ارزش های زندگی خویش قدم برداشته و حرکت کند .

مشاوره روانشناختی فردی و گروهی سعی دارد مسائل و مشکلات پیش روی بیمار را بررسی کرده و متناسب با هدف و ارزش های هر فرد در زندگی خویش قدم بردارد و در مرحله بعد اقدام متعهدانه را در او متبلور سازد تا این امر ترغیبی باشد جهت پیش برد زندگی سالم تر .

باور خورشید بر این است که احساس خوب ، افکار خوب و باور امید به زندگی حق همه انسانهاست ، بر هم این اساس با ارائه برنامه های مشاوره روانشناختی گروهی و فردی در این راه در کنار بیماران مبتلا به سرطان خواهد بود .

سایر خدمات مربوط به این بخش