مهریاران خورشید

یکی از روش های همراهی با خیریه خورشید کمک های داوطلبانه تحت عنوان مهریار خورشید است ، مهریار خورشید فرد نیکوکاری است که بدون دریافت هیچ گونه وجهی مسئولیت انجام کاری در خیریه خورشید را بر عهده می گیرد و از این طریق خیریه را در تحقق اهدافش یاری می کند .

در حال حاضر تمامی هیئت امنا و هیئت مدیره خیریه خورشید ، پزشکان ، واحد سمعی بصری و بخشی از کارکنان از مهریاران خورشید هستند .