همایش روز جهانی مبارزه با سرطان در چهاردهم بهمن 98